رادیو صدای دوست

<< >>

چو عاشق بر سر گیتی گذر کرد

چو عاشق بر سر گیتی گذر کرد …..همه گیتی ز عشقش پر ثمر کرد   

مهربانی را اگر قسمت کنیم

مهربانی را اگر قسمت کنیم / من یقین دارم بما هم میرسد آدمی گر ایستد بر بام عشق / دستهایش تا خدا هم میرسد

گفته بودم که اگر بوسه دهی توبه کنم

گفته بودم که اگر بوسه دهی توبه کنم که دگر بار از این گونه خطاها نکنم بوسه دادی و چو برخاست لبت از لب من توبه کردم که دگر توبه

عشق يعني سرت پنهان دل

عشق يعني حسرت پنهان دل زندگي درگوشه ويران دل عشق يعني سايه اي دريك خيال ارزويي سركش وگاهي محال

چو عاشق بر سر گیتی گذر کرد

چو عاشق بر سر گیتی گذر کرد …..همه گیتی ز عشقش پر ثمر کرد 

 

مهربانی را اگر قسمت کنیم

مهربانی را اگر قسمت کنیم / من یقین دارم بما هم میرسد
آدمی گر ایستد بر بام عشق / دستهایش تا خدا هم میرسد

گفته بودم که اگر بوسه دهی توبه کنم

گفته بودم که اگر بوسه دهی توبه کنم

که دگر بار از این گونه خطاها نکنم

بوسه دادی و چو برخاست لبت از لب من

توبه کردم که دگر توبه بیجا نکنم

 

عشق يعني سرت پنهان دل

عشق يعني حسرت پنهان دل

زندگي درگوشه ويران دل

عشق يعني سايه اي دريك خيال

ارزويي سركش وگاهي محال